Yrjö Louhi – Lectio praecursoria 26.5.2012

Yrjö Louhi väitteli 26.5.2012 Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Väitöksen aiheena oli ”Suomalainen meijeri – Kauppaoikeudellinen tutkimus lainsäädännön kehityksestä osuuskunta- ja osakeyhtiömuotoisessa suomalaisessa meijeritoiminnassa.” Vastaväittäjänä toimi professori Matti Rudanko Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja kustoksena professori Jukka Mähönen.

Tutkimuksen kohteena on ollut suomalainen meijeritoiminta ja sen kehitys sekä oikeudellisesta että taloudellis-kaupallisesta näkökulmasta. Meijeritoiminnalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa maitovalmisteiden kauppaa ja sen hallinnollisia rakenteita.

Suomalaisen meijeritoiminnan synty ajoittuu lähes samoille vuosisadoille (1100–1200) kuin sitä koskeva lainsäädäntökin. Kirjallisuudessa on viitteitä siitä, että ainakin voita vietiin 1200-luvun lopulla Ruotsiin. Maakuntalaki, joka pohjautuu pakanuuden aikaisiin oikeustapoihin sekä kuninkaan ja kirkon antamiin säädöksiin, on vanha skandinaavinen paikallislaki.

Tarkoituksena on ollut tutkia, miten yhteisömuotojen ja erityisesti osuuskuntia sekä osakeyhtiöitä koskevan sääntelyn kehittäminen on vaikuttanut meijeritoimintaan ja miksi muutokset ovat tästä näkökulmasta tapahtuneet. Samalla on tarkasteltu ihmismielen vaikutusta ja asenteita niihin hallinnollisiin muutoksiin, joita vuosisatojen aikana on tehty. Muutosten yhteydessä toteutettuihin menettelytapoihin on kohdistettu kritiikkiä. On tutkittu, ovatko muutokset olleet johdonmukaisia, oikeudenmukaisia ja oikeansuuntaisia. Muutoksia tehtäessä on pitänyt huomioida kilpailulainsäädännöllinen vaikutus. Tarkoituksena on ollut myös tutkia, miten maidosta valmistettujen tuotteiden kauppa ja markkinointi on alkanut ja kehittynyt.

Kirjallisuuden ja muun painetun aineiston tutkiminen on ollut tutkimuksessa tärkeässä osassa. Useat meijerit ovat kirjoittaneet oman toimintansa historiikkeja. Tämän rinnalla välttämätön osa-alue on ollut lakisäädösten, asetusten, hallitusten esitysten ja valmisteluasiakirjojen tutkiminen. Kokemusperäistä tietoa tutkimukselle ovat antaneet lukuisat henkilökohtaiset haastattelut. Haastatellut henkilöt kuuluvat tai ovat kuuluneet vastakkaisiin meijeriryhmittymiin, jotka ovat keskenään kilpailevia yhteisöjä. Vertailutietoa on tullut tutkijan omasta elämäntyöstä, josta tärkeimpänä mainittakoon työskentely meijeritoiminnassa 36 vuoden ajan.

Tutkimuksessa saatujen tietojen mukaan osuustoiminnallinen yhteistyö alkoi osakeyhtiölain  tullessa voimaan vuonna1895. Osuustoiminta-aatteen kannattelemana saatiin vahvistetuksi osuustoimintalaki vuonna 1901. Tämän turvin maidontuottajat saivat haltuunsa maidon jalostuksen eli alkoivat perustaa osuusmeijereitä. Ne puolestaan perustivat vuonna 1905 voinvientiosuusliike Valion, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli harjoittaa vientiä.

Vanhin Suomessa vaikuttanut laki oli Ruotsin valtakunnan laki vuodelta 1734. Tästä laista tehtiin kolme suomennosta, joista vuonna 1759 ilmestynyt oli ensimmäinen suomeksi painettu lakikirja. Luettelematta kaikkia tämän jälkeen tulleita yhteisöjä koskevia lakisäädöksiä mainittakoon, että viimeisin osuuskuntalaki, OskL 1488/2001, tuli voimaan 31.12.2001. Osakeyhtiölaeista viimeisin, OYL 624/2006, tuli voimaan 1.9.2006.

Osuusmeijeritoiminta ei yksinään osoita osuustoimintamuodon merkityksellisyyttä eikä jatkuvuutta. Osuusmeijerit ovat kuitenkin edelleen vahva perusta osuustoiminnallisen yritysmuodon säilymiselle.

Meijerien Keskusosuusliike Valio muutettiin osakeyhtiöksi ylimääräisen osuuskuntakokouksen päätöksellä 3.8.1992. Sen nimeksi tuli Valio Oy, ja se merkittiin kaupparekisteriin 30.9.1992. Samalla hallitus muuttui luottamushenkilövaltaiseksi. Käytännössä Valion hallitus on kokonaan muodostettu maidontuottajista. Nykyisin Valio hallitsee suurta osaa omistajaosakkaidensa tuotantovälineistä ja niiden toimittamasta maidosta.

Yhtiön toimialana ja tarkoituksena on osakkaittensa elinkeinon tukemiseksi meijeriteollisuutta harjoittamalla jalostaa osakkaittensa toimittamaa maitoa ja markkinoida maitovalmisteita. Osuusmeijerin jäsen saa pääasiallisen tulonsa osuuskunnalleen toimittamastaan maidosta. Jalostukseen toimitetun maidon hinnoittelussa tärkeintä on tuotteen määrä ja laatu. Vain muutama prosentti jäsenen saamasta tulosta muodostuu osuusmaksuista maksetuista koroista.

Osuusmeijerit ovat keskittäneet maidonjalostuksen ja markkinoinnin Valio Oy:lle. Sillä on kahdeksantoista osakasta. Niistä yhdeksän toimii Valion maidon hankintaosuuskuntina, joiden tuotantovälineet, jalostuksen ja markkinoinnin Valio on ottanut haltuunsa vuosien 1993–1995 aikana. Valio Oy ei ole listautunut pörssiin ja se on suljettu osakeyhtiö.

Valion muuttamista osakeyhtiöksi ja siihen liittyviä ehtoja eivät kaikki jäsenmeijerit hyväksyneet. Tästä koitui monenlaisia kiistoja. Valion todettiin syyllistyneen monopoliaseman väärinkäyttöön. Kilpailuneuvosto määräsi tämän vuoksi Valiolle seuraamusmaksun.

Valion osakkeiden jakamisessa osakkaille käytetyt jakoperusteet eivät vastanneet osuuskuntalain 158a §:n tarkoitusta. Tässä hylättiin jäsenosuuskuntien keskeinen yhdenvertaisuus. Kuitenkin tällä tavalla pystyttiin riittävässä määrin säilyttämään osuusmeijerien välinen yhtenäisyys.

Valion lisäksi huomattava maitotuotteiden valmistaja ja markkinoista kilpaileva yhteisö on Arla Ingman Oy Ab yhteistyömeijereittensä kanssa. Sen osakekannan omistaa ruotsalais- tanskalais-saksalainen meijeriosuuskunta Arla Foods Amba. Lisäksi Suomessa on itsenäisiä osuusmeijereitä ja lukuisa joukko aivan pieniä maitoa jalostavia yrityksiä, jotka kilpailevat maitotuotteiden markkinoinnista edellä mainittujen toimijoiden kanssa. Valio antaa kilpailijoilleen raakamaitoa omakustannushintaan. Huomattavia maidonjalostajia ja markkinoijia ovat myös Ingman Ice Cream Oy Ab ja Suomen Nestlé Oy.

Lopuksi todettakoon, että osuustoiminta ei kaikissa olosuhteissa ole ollut sellaista ristiriidatonta ja sopusointuista yhteisötoimintaa kuin juhlapuheissa ja usein myös kirjoituksissa kuvataan. Osuustoiminta yhteisömuotona ei kuitenkaan ole häviämässä. Maidontuotantoa harjoittavan osuuskunnan jäsenen lähes koko tulo muodostuu meijerin maksamasta tilityshinnasta. Lainsäädäntöä on kehitetty niin, että se on suonut meijeriyhteisöille mahdollisuuden tarpeellisiin yhteisömuodonmuutoksiin. Valio Oy ja sen maidon hankintaosuuskunnat yhdessä muodostavat omaleimaisen yhteisön. Kilpailu maitotuotteita jalostavien ja markkinoivien yhteisöjen kesken on aitoa.

Print Friendly, PDF & Email

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.