Artikkelit

2016/1
Sodan todellisuus II

Pasifistisia ja nationalistisia tulkintoja sodasta ja sotilaan uhrista Suomessa 1920-luvulla

Ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan jälkeen Suomessakin käytiin keskustelua siitä, mitä sota oli ollut, mistä se johtui ja mitä se oikeastaan oli merkinnyt paitsi kansakunnille myös yksilöille. Toisille sota oli ollut kansakuntien heräämistä, tilaisuus hankkia tunnustusta kansainvälisillä kilpakentillä, joissa panoksena oli itsenäisyys tai katoaminen historian hämärään. Toisille sota oli osoitus eurooppalaisen kulttuurin rappiosta. […] Tässä artikkelissa tutkin miten Suomessa 1920-luvulla ilmaistiin käsityksiä sotilaan kuolemasta isänmaata luovana uhrina ja miten toisaalta väkivallan oikeutusta aikana haastettiin.

2016/1
Sodan todellisuus II

Le Déserteur: Lauluruno sotasensuurin hampaissa

Boris Vianin runoista ja koko tuotannosta on varmaankin tunnetuin hänen sodanvastainen laulurunonsa Le Déserteur, jonka hän kirjoitti Indokiinan sodan loppuvaiheessa. Vianin itsensä tekemän musiikin avulla se on saavuttanut pysyvän maineen laulurunoudessa, joka kertoo sodanvastaisuudesta ja syvällisestä pasifismista.

2016/1
Sodan todellisuus II

Ei sodalle! Vietnamin sodan nostattama kansainvälinen rauhanliike

Vietnamin sotaa on sanottu ensimmäiseksi mediasodaksi, jossa koko maailma saattoi lähes reaaliaikaisesti seurata television tai lehdistön välityksellä sodan kulkua, asuivat he itse missä tahansa. Sota herätti myös laajaa mielenkiintoa ja sitä myöten myös vastustusta. Tässä artikkelissa käsitellään Vietnamin sodan herättämää reaktiota ja aktivismia maissa, joita sota ei suoraan koskettanut.

2015/4
Sodan todellisuus I

Talvisota – valkoisten lumipukujen muuttumaton kuvakertomus?

Tarkastelen tässä artikkelissa sitä, minkälainen ”kuvakertomus” erääksi Suomen historian avaintapahtumista mielletystä talvisodasta eri kuvateoksissa on aikojen saatossa muotoutunut, ja minkälaisia muutoksia tässä kertomuksessa on tapahtunut. Artikkelini lopussa tarkastelen kysymystä siitä, minkälainen ”kuvakertomus” talvisodasta tulisi muodostaa nyt tekeillä olevan muistomerkin yhteyteen.

2015/4
Sodan todellisuus I

Rukajärven tie -sotaelokuva todellisuuden representaationa

Elokuva johdattaa katsojan kuin huomaamatta menneisyyteen. Elokuvan mahdollistama menneisyyskokemus tuo historian helposti lähestyttäväksi ja ymmärrettäväksi. Mennyt todellisuus herää elokuvakokemuksessa ikään kuin uudelleen henkiin. Olli Saarelan ohjaama Rukajärven tie -elokuva (1999) kertoo tiedusteluretkestä, jonka suoritti 14. Divisioonaan kuulunut Kevyt Osasto 2:n polkupyöräosasto aivan jatkosodan alussa. Elokuva kuvastaa historiaa elokuvallisin keinoin, mutta mistä tekijöistä elokuvan todellisuus rakentuu?

2015/4
Sodan todellisuus I

Keneen voi luottaa? Pohjois-Irlannin jakautunut yhteisö elokuvien kuvaamana

Elokuvan ’71 alussa brittisotilaille kerrotaan, miten he eivät Pohjois-Irlantiin lähtiessään ole menossa rajojen taakse. Visuaalisesti päähenkilö kuitenkin lähtee englantilaisen maaseudun rauhasta kiihkeään Belfastiin. Ero on selkeä: konflikti tapahtuu muualla. Pohjois-Irlannin konfliktin monimutkaiset ulottuvuudet näyttäytyvät elokuvissa väkivallan ja kuoleman lisäksi inhimillisenä koitoksena. Me vastaan muut – ajattelu lyö leiman kaikelle. Lojaalius joutuu lujille, kun osapuolten väliset suhteet osoittautuvat monitahoisiksi ja jopa ristiriitaisiksi.

2015/4
Sodan todellisuus I

Vietnamin sota ja Hollywood

Vietnamin sodasta puhuttaessa Hollywoodin merkitystä ei tule väheksyä. Ilman elokuvaa ja Hollywoodia sota ei olisi samassa määrin tunnettu kuin mitä se nyt on. […] Siinä missä toista maailmansotaa pidetään amerikkalaisesta näkökulmasta ”Hyvänä sotana”, jossa amerikkalaiset olivat sankarin ja pelastajan roolissa ja ennen kaikkea voittajia, on Vietnamin sota puolestaan ”Paha sota”, joka sai aikaan suurta vastustusta ja protestiliikkeitä. […] Tämä näkyy myös elokuvakulttuurissa.

Pestis heresis – harhaoppi, rutto ja hengen sairaus

Keskiaikaisissa polemiikeissa ei kaihdettu vastapuolen täydellistä mustamaalausta. Harhaoppisiksi tuomittuja ryhmiä demonisoitiin ja toiseutettiin sitä raivoisammin, mitä hurskaammilta nämä vaikuttivat. Keskeisiä metaforia olivat sairastumisen ja infektion ilmaukset. Artikkeli pohtii mikä rooli leimaavalla kielenkäytöllä, aikansa vihapuheella, oli keskiajan uskonnollisessa vainossa.

2015/3
Liikkeellä pitkällä 1800-luvulla

Suomen maine ja Pariisin häpeä: Kuinka vuoden 1908 näyttely asettui osaksi taiteen suurta kertomusta

Tämä artikkeli keskittyy Suomen taiteen näyttelyyn Pariisin vuoden 1908 Syyssalongissa. Näyttelyä on tarkasteltu aiemmin eri näkökulmista ja monesti osana taiteen ja kulttuurin modernisoitumisen prosessin taidehistoriaa. Teemana on nyt häpeä ja se, miten tuo tunne on käsitteellinen osa Suomen taidetta ja sen historiaa.

2015/3
Liikkeellä pitkällä 1800-luvulla

SUOMALAISIA LÄÄKETIETEELLISIÄ INNOVAATIOITA 1800–LUVUN LOPUN PARIISILAISISSA TIEDEYHTEISÖISSÄ: POHJOLAN TIEDEMIEHET PARRASVALOISSA

Suomalaiset lääketieteilijät näyttelivät merkittäviä rooleja pariisilaisissa lääketieteellisissä yhteisöissä 1800-luvun jälkipuoliskolla. Suomalaisen Jakob Estlanderin kehittelemästä leikkausmenetelmästä tuli yksi 1880-luvun alun tärkeimpiä kirurgisia innovaatioita Ranskassa. Käsittelenkin artikkelissani sitä, miten suomalaiset hyödynsivät tehokkaasti ranskalaisia instituutioita ja henkilökohtaisia ammatillisia verkostojaan edistääkseen innovaatioidensa leviämistä.

2015/3
Liikkeellä pitkällä 1800-luvulla

KULTTUURIADRESSIN MATKASSA: AINO ACKTÉ JA HEIKKI RENVALL VAHVASTI MUKANA

Pro Finlandia -kulttuuriadressi oli Venäjän keisari Nikolai II:lle osoitettu, eri maiden kulttuurihenkilöiden allekirjoittama vetoomus suuruhtinaskunta Suomen perustuslaillisten oikeuksien puolesta. Esipuheen viestissä korostettiin ihmisyyden ja ihmiskunnan ääntä. Euroopassa adressin viestistä kiinnostuivat ja sen puolesta asiaa edistivät tieteen ja kulttuurin parissa työskennelleet henkilöt.

2015/3
Liikkeellä pitkällä 1800-luvulla

Dialoginen lähestymistapa karnevalistisen kirjallisuuden tutkimusmetodina kääntää esiin tuoreen näkökulman historiaan

Algot Untolasta (1868-1918) muodostuneeseen historiakuvaan on vaikuttanut ratkaisevasti hänen Irmari Rantamalan nimellä vuonna 1909 julkaisemansa esikoisteos Harhama – tai paremminkin siitä muodostunut omaelämäkerrallinen tulkinta, jossa tekijä ja romaanin nimipäähenkilö ovat käytännössä sekoittuneet toisiinsa. Se on estänyt näkemästä, että tosiasiassa tekijä pohtii ja kritisoi teoksessaan – samoin kuin lehtiartikkeleissaankin – aikakautensa eettis-moraalisia yhteiskunnallisia kysymyksiä kategoriassa ”toiset minulle”.

2015/3
Liikkeellä pitkällä 1800-luvulla

Suurista taiteen keskuksista periferiaan – Sosiaaliset verkostot, taiteilijoiden liikkuvuus ja paikka-myytti taiteilijasiirtokuntien kontekstissa. Tapaus Önningeby

Artikkelin keskiössä ovat taiteilijoiden liikkuvuus ja paikka-myytti sosiaalisten verkostojen kautta tarkasteltuna. Miksi taiteilijat hakeutuivat pois taiteen keskuksista ja miten sosiaaliset verkostot ja paikka-myytti vaikuttivat taiteilijoiden liikkuvuuteen ja taiteilijasiirtokuntailmiön leviämiseen?

2015/2
Monitieteinen historiantutkimus - Historiografia ja tulevaisuus

The Karelian evacuee trail: reenactment and collective identification

This paper argues that the Karelian Evacuee Trail, rather than being a manifestation of ludic identity fragmentation attributed to the postmodern age, in fact performs a socially grounding function. Through numerous articulations with personal memories of the participants, as well as with the most ethically salient aspects of the ethno-national narrative, the Evacuee trail carries a strong moral message and intervenes in the present by promoting allegiance to the Karelian and Finnish ethno-national communities.

2015/1
Vasemmistolaista historiaa kartoittamassa

Työmiehen kasvu poliitikoksi: Matti Paasivuoren (1866-1937) rooli suurlakossa ja ammatillisessa liikkeessä

Täysin kouluttamattomasta kansan miehestä ja kirvesmiesten lakkokenraalista kasvoi käytännön työelämän opettamana arvostettu asiantuntija ja sosiaalipoliitikko. Paasivuori syvensi tietojaan käytännön työelämän ja työväen sosiaalilainsäädännön puutteista, joiden poistamiseksi hän teki lukemattomia lakialoitteita.

2015/1
Vasemmistolaista historiaa kartoittamassa

Aistihavaintojen rikkaus Espanjan sisällissodan kuvauksissa

Kaikkien kirjoittajien teksteissä liikutaan sekä etulinjassa että kotirintamalla. Kuvauksista hahmottuukin sotatapahtumien lisäksi myös Espanjan maa – kaupungit, joissa yritettiin elää taistelujen välillä tavallista elämää, auringossa uinuvat maaseutukylät, jylhä vuoristo ja Välimeri sinisyydessään, kun maahan tulleet näkivät junan ikkunasta vieraiden maisemien vilisevän silmissään ja orientoituivat itselleen kokonaan uuteen ympäristöön kaikkia aistejaan käyttäen.

2014/4
Linkit menneen ja tulevan välillä

”On ollut pientä erimielisyyttä” – Sodan todellisuus ja rintamakirjeissä kerrottu kokemus

Sotilaat yleensä kuvailivat rintamatapahtumia kirjeissään jonkin verran, mutta yksityiskohtaisia taistelukuvauksia niistä ei nykytutkimuskaan ole löytänyt. Erkka Pehkosen mukaan vaiettuja teemoja ovat myös kuoleman läheisyys ja vihollisen tappaminen. Sonja Hagelstam on löytänyt kirjeistä erittäin runsaasti erilaisia eufemismeja.

2002/3
Nationalismi ja Väinö Linna

Ukrainan kysymys ja Ukrainan kansallinen liike Venäjän keisarikunnassa 1800-luvulla

Ukrainan kansallista liikettä leimasi 1800-luvulla pyrkimys kompromissiin Venäjän kanssa: reformistinen ja vallankumouksellinen federalismi olivat huomattavasti suositumpia kuin ajatus itsenäisestä Ukrainan valtiosta. Ukrainalaisliikkeen näkemykset omasta kansakunnastaan olivat kuitenkin vaikeasti sovitettavissa yhteen […]

2002/3
Nationalismi ja Väinö Linna

Evakko – elokuva ja romaani karjalaispakolaisista

Ville Salmisen ohjaama Evakko-elokuva perustuu Unto Seppäsen vuonna 1954 ilmestyneeseen romaaniin, josta tuli tuolloin joulun luetuimpia kirjoja. Elokuvaksi käsikirjoitusta muokkasivat Jussi Talvi ja ohjaaja Ville Salminen. Salmisen työtä hidasti se, […]

2002/3
Nationalismi ja Väinö Linna

Sotateema suomalaisessa elokuvassa

Sota on suomalaisessa elokuvassa runsaudensarvi. Silmäillessä Kari Uusitalon ja Kai Vasen Oi maamme Suomi -kuvateosta, jonka alaotsikko on ”Isänmaan historia kotimaisen näytelmäelokuvan kuvastimessa”, voi laskea, että sen 120 kuvasta peräti […]

2002/3
Nationalismi ja Väinö Linna

Perinteistä kaupunkisuunnittelua uudistuvassa kaupungissa

Suomen kaupungeille 1800-luku oli kasvun ja muutoksen aikaa. Taustalla olivat yleinen väkiluvun kasvu, kaupan vapautuminen, sen lisääntyminen sekä teollistuminen. Kaupunkien väkiluku nousi vuosisadan kuluessa yli seitsenkertaiseksi, mikä tarkoitti yli kaksinkertaista kasvuvauhtia maaseutuun nähden, joka sekin kehittyi ripeästi. Kun vuosisadan alussa oli sadasta suomalaisesta kaupunkilaisia viisi, oli heitä vuosisadan lopulla jo 12. Osa kaupungeista saattoi jopa kymmen- tai kaksikymmenkertaistaa väkilukunsa luoden samalla syrjäisen puutalovaltaisen nahkansa teollisuuslaitosten ja kivitalojen tieltä. Muutos oli niin nopea, etteivät kaupungit tai kaupunkijärjestelmä pysyneet siinä mukana: kaupunkien ympärille syntyi työväen esikaupunkeja, joiden asema oli hallinnollisesti epämääräinen ja olot epäjärjestyneet.

2002/3
Nationalismi ja Väinö Linna

Kaupunkilaisten kaupungit

Kaupungissa elää samanaikaisesti useita yhteisöjä. Niiden tavat elää, mieltää ja rakentaa kaupunkia voivat olla hyvinkin erilaisia. Yhteisöjen väliset rajat eivät ole selkeitä tai muuttumattomia, vaan osittain päällekkäisiä ja tilapäisiä. Osa yhteisöistä voi pyrkiä määrittämään myös toisten tapaa kokea kaupunki. Haavetta on kuitenkin vaikea toteuttaa, sillä suunnittelu- ja päätäntävaltakaan eivät vielä merkitse tilan monopolia. Tilan muotoutumisprosessi on jatkuva, monisyinen vuorovaikutussuhde.